ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය දීර්ඝ කෙරේ

බද්දේගම, නියාගම සහ නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට අයත් ගිංගඟ නිම්නයේ හෙට (17) දින පවස්වරු 2 දක්වා වු කාලය තෙක් පහත්බිම්වලට...