කෝපා කමිටුව

පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව සඳහා සාමාජිකයන් පත් කෙරෙයි

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ (කෝපා කමිටුව) කටයුතු කිරීම සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් පත් කර තිබෙනවා. ඒ, අද (03) පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක...