කෝප් – කෝපා

කෝප් – කෝපා කමිටු පළමු වරට අද රැස් වෙයි

නව වන පාර්ලිමේන්තුවේ තුන්වන සභා වාරයේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සහ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ පළමු රැස්වීම අද...