කෝප් කමිටුව

කෝප් කමිටුව සතු බලතල ගැන නව සභාපතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයාව සිටි සමයේ දී අනාවරණ කළ දූෂණ වංචා සිද්ධීන් පිළිබඳව ඉදිරියේ දී කරුණු...