කෝට්ටේ කොටුබැම්ම තෙත්බිම් උද්‍යානය

කෝට්ටේ කොටුබැම්ම තෙත්බිම් උද්‍යානය අද ජනතා අයිතියට

ලෝක බැංකු ආධාර මත රුපියල් මිලියන 400ක වියදමින් ඉදි වූ කෝට්ටේ කොටුබැම්ම තෙත්බිම් උද්‍යානය අද (31) ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට...