කොළඹ රථ ගාල්

කොළඹ රථ ගාල් කිරීමේ ගාස්තු එකතු කිරීම ගැන නිවේදනයක්

කොළඹ නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක අවසරලත් නොවන පුද්ගලයන් සහ සංවිධානවලට රථවාහන ගාල් කිරීමේ ගාස්තු අය කිරීම වලක්වාලමින් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට කොළඹ...