කොලොම්බියා

කොලොම්බියාවේ පතල්වල පිපිරීමෙන් මිය ගණන 21 ඉක්මවයි

ඉකුත් අඟහරුවාදා (14) මධ්‍යම කොලොම්බියාවේ ගල් අඟුරු ආකර කිහිපයක වායු පීඩනයන් නිසා ඇති වූ පිපිරීමකින් අතුරුදහන් වූ පතල් කම්කරුවන් දස...