කොත්මලේ ජලාශය

ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කරයි

මධ්‍යම කඳුකරයට ඇද හැලෙන වැසි හේතුවෙන් ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ වාන්දොරටු දෙකක් තවදුරටත් විවෘත කර තැබෙන බව ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවරයා ප්‍රකාශ...