කේක්

උත්සව සමයේ කේක් නිෂ්පාදනය අර්බුදයක

වෙළඳපොළ තුළ මතුව ඇති උග්‍ර බිත්තර හිඟයත් සමඟ මෙවර උත්සව සමයේ කේක් සඳහා පවතින ඉල්ලුම සපුරාලීමට බේකරි හිමියන්ට නොහැකි වී...