කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල

ඖෂධ බෙදාහැරීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්‍යක්ෂම කෙරෙයි

මෙරට නිෂ්පාදනය කෙරෙන ඖෂධ, කර්මාන්තශාලා තුළින්ම රෝහල් කරා බෙදාහරින කාර්යක්ෂම වැඩපිලිවෙලක් සකස් කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය, ආචාර්ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල නිලධාරීන්ට...