කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය

කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් සකස්කළ අසාර්ථක ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 60 දහසකට වැඩි මුදලක් වැය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වහා පරීක්ෂණයක් සිදුකළ යුතු...