ක්‍රිස් හිප්කින්ස්

නවසීලන්ත නව අගමැති ලෙස කම්කරු නායක ක්‍රිස් හිප්කින්ස් පත් වෙයි

නවසීලන්තයේ නව අගමැති ලෙස කම්කරු නායක ක්‍රිස් හිප්කින්ස් පත් වී තිබෙනවා. ඒ නවසීලන්ත හිටපු අගමැති ජසින්ඩා ආර්ඩන්ගේ ඉල්ලා අස් වීමෙන්...