කළුතර

කළුතර ලැගුම්හලේ දී සිසුවියක් මියගිය සිද්ධියේ සැකකරුවන් අද අධිකරණයට

කළුතර ලැගුම්හලක ඉහළ මහළකින් ඇද වැටී පාසල් සිසුවියක් මියයාමේ සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු සහ මියගිය පාසල් දැරියගේ 19 හැවිරිදි මිතුරිය, ඇගේ...