කලාවැවේ

කලා වැවේ හදිසි වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කෙරේ

වැසිත් සමඟ කලාවැවේ හදිසි වාන් දොරටු දෙකක් අඩි 01 බැගින් විවෘත කර තිබෙනවා. එමඟින් තත්පරයට ඝන අඩි 1000ක වේගයකින් කලා...