කබීර් හෂීම්

කෝපා කමිටුවේ සභාපතිකම කබීර් හෂීම්ට

ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ (COPA) සභාපතිවරයා ලෙස සමඟි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂීම්...