කථානායක

ජනපති ලබාදෙන පණිවිඩ කථානායකවරයා විසින් පමණක් නිකුත් කෙරේ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් නිකුත් කරනු ලබන සියලු පණිවිඩ කථානායකවරයාට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව එතුමා විසින් නිකුත් කෙරෙන බව ජනාධිපති කාර්යාලය...