කටුනායක

ආගමන විගමන නිළධාරීන් කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ සේද මාවතෙන් ඉවත්වෙයි

කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ ආගමන විගමන නිළධාරීන් සේද මාවත පර්යන්තයේ රාජකාරී වලින් ඉවත් වී තිඛෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ආගමන විගමන නිළධාරින්ගේ් සංගමයේ...