ඖෂධ

අමෙරිකානු රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයකින් මෙරටට කළ පරිත්‍යාගය

ඇමරිකාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් හත් ලක්ෂ හැත්තෑ තුන් දහසකට වඩා වැඩි වටිනාකමකින් යුත් හදිසි ඖෂධ හා වෛද්‍ය සැපයුම් පරිත්‍යාග කර...