ඕමාන

ඕමාන සුරක්ෂා නිවසේ සිටි තවත් ගෘහසේවිකාවන් 15දෙනෙකු දිවයිනට

ඕමානයේ මස්කට් නුවර සුරක්ෂා නිවසෙහි රඳවා සිටි තවත් ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවන් 15 දෙනෙකු අද (15) අලුයම දිවයිනට එවා තිබුණා....