ඕමල්පේ හිමි

අරගලකරුවනි ජනාධිපති මන්දිරය හෙට භාරදෙන්න

දැනට ජනතා සතු කර ඇති කොටුව ජනාධිපති මන්දිරය , අරලිය ගහ මන්දිරය හා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යන ස්ථාන හෙට දිනයේදී...