එළවළු

වසර 23කට පසු දුම්රියෙන් කොළඹ එලවළු

වසර 23කට පසු දුම්රියෙන් කොළඹ - කොටුවට එළවළු ප්‍රවාහනය කිරීම ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා. ඒ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවට...