එස්. ජයිශංකර්

ඉන්දීය විදේශ ඇමති එස්. ජයිශංකර් පස්වරුවේ දිවයිනට

දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය එස්. ජයිශංකර් ඇතුළු දූත පිරිස අද පස්වරුවේ දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතයි. එම සංචාරයේදී ඉන්දීය...