එරෝෆ්ලොට්

එරෝෆ්ලොට් ගුවන් ගමන් අද යළි ඇරඹේ

අත්හිටවනු ලැබූ රුසියානු එරෝෆ්ලොට් ගුවන්සේවයේ වාණිජ ගුවන් ගමන් අද (10) සිට යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිත යි. ගුවන් තොටුපොල සහ ගුවන්...