උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරියට එරෙහිව විරෝධතාවයක්

උතුරු පළාතේ ආණ්ඩුකාර නව පී.එම්.එස්.චාර්ල්ස්ට විරෝධය පළකරමින් යාපනය නගර සභා මාර්ගය අසලදී පිරිසක් අද විරෝධතාවයක් පවත්වා තිබෙනවා. එලෙස ඇය උතුරු...