උතුරු කොරියාව

උතුරු කොරියාව තවත් මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

සතියක් තුළ හතරවන වරටත් උතුරු කොරියාව බැලස්ටික් මිසයිලයක් අත්හදා බලා ඇති බව දකුණු කොරියාව පවසනවා. මෙම මිසයිල අත්හදා බැලීම සිදුව...