උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂාව

උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂාව යළි අර්බුදයක

උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු වලින් අද  සිට ගුරුවරුවත්  ඉවත් වූ බව   ඇගයීම් කටයුතුවල නිරන ගුරුවරු පවසනවා. පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම්...