උණ

උණ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව හිසරදය පවතීනම් දරුවන් පාසලට යැවීමෙන් වළකින ලෙස සෞඛ්‍ය අංශවලින් දැනුම් දීමක්

යම් දරුවෙකුට උණ, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව , හිසරදය ආදි රෝග ලක්ෂණ පවතීනම් පාසල් හෝ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානවලට යැවීමෙන් වළකින ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ...