ඉසුරු කුමාර

පොදු රද මඩුලු ක්‍රීඩා උළෙලේ ශ්‍රී ලංකා පළමු පදක්කම ඉසුරු කුමාරට

22 වන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේදී පිරිමි කිලෝ ග්‍රෑම් 55 බර පංතියේ බර ඉසිලීමේ ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගැනීමට...