ඉන්ධන

මිල සංශෝධනය හමුවේ පිරවුම්හල් රැසක දිගු පෝලිම්

ඉන්ධන මිළ අඩු කළ ද ප්‍රදේශ රැසක පිරවුම්හල් වන ඉන්ධන නොමැති බවට පාරිභෝගික ජනතාව චෝදනා කරනවා. ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම්හල් වල...

ඉන්ධන නිකුත් කිරීම හෙට සිට කිව් ආර් ක්‍රමයට පමණයි

ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍ර ක්‍රමවේදය හෙවත් කිව් ආර්. ක්‍රමවේදය හෙට (01) සිට මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වනවා. කෙසේ...