ඉන්ධන

ඉන්ධන නිකුත් කිරීම හෙට සිට කිව් ආර් ක්‍රමයට පමණයි

ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍ර ක්‍රමවේදය හෙවත් කිව් ආර්. ක්‍රමවේදය හෙට (01) සිට මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වනවා. කෙසේ...