ඉන්ධන සහනාධාර

අර්බුද මැද පාකිස්ථාන ජනතාවට ඉන්ධන සහනාධාර

උග්‍ර ආර්ථික අර්බුදයකට හා ඉහළ උද්ධමනයකට මුහුණ දී සිටින පකිස්තානය අඩු ආදායම්ලභීන් වෙත ඉන්ධන සහනාධාරයක් පිරිනැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. එරට...