ඉන්ධන බලපත්‍රය

වාහන කිහිපයක් ඇති ආයතන සඳහා එක් ජංගම දුරකථන අංකයක් යටතේ ඉන්ධන බලපත්‍රයට ලියාපදිංචි වීමට අවස්ථාව

වාහන කිහිපයක් ඇති ආයතන සඳහා එක් ජංගම දුරකථන අංකයක් යටතේ තනි ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය හරහා ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රයට ලියාපදිංචි වීමට...