ඉන්දියාවේ කොරෝනා

දින තුනක දී ඉන්දියාවට පැමිණි ගුවන් මඟීන් 39කට කොරෝනා

දින තුනක දී ඉන්දියාවට පැමිණි ගුවන් මගීන් අහඹු ලෙස කරන ලද කොරෝනා පරීක්ෂණවල දී 39 දෙනෙකු ආසාදිතයන් බවට හදුනාගෙන තිබෙනවා....

ඉන්දියාවේ ගුවන් තොටුපලවල අහඹු කොරෝනා පරීක්ෂණ

ඉන්දියාවේ පැතිර යන නව කොරෝනා උප ප්‍රභේදයක් අවදානම හේතුවෙන් ගුවන් තොටුපලවල දී විදේශිකයන් අහඹු කොරෝනා පරීක්ෂණවලට යොමු කිරිමට එරට රජය...