ඉන්දියානු

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඉන්දියානුවන්ට දැනුම් දීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්වය සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් පසුවන ලෙස ඉන්දීය රජය මෙරට සිටින සිය පුරවැසියන්ට දන්වා තිබෙනවා. එරට විදේශ අමාත්‍යංශ ප්‍රකාශක...