ඇමරිකාව

ඇමෙරිකානු සංක්‍රමණ නීති දැඩි කෙරෙයි

සංක්‍රමණිකයින්ට තම රට තුළ සරණාගතභාවය ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා පවතින නීති දැඩි කිරීමට ඇමෙරිකානු රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා. කොරෝනා වසංගතය හමුවේ...

ඇමරිකාව හතරවන වරටත් පියාසර වස්තුවකට වෙඩි තබයි

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හඳුනා නොගත් තවත් පියාසර වස්තුවකට වෙඩි තබා බිම හෙළා තිබෙනවා. මෙය ඇමරිකානු ගුවන් සීමාවේ පාවූ චීන බැලුනයකට...