ඇඳිරි නීතිය

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කෙරෙයි

මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි පනවා තිබූ ඇඳිරි නීතිය අද අලුයම පහට අවසන් කෙරුණා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා ලෙස මෙම...