ආහාර සුරක්ෂිතතාව

ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුවට කැබිනට් අනුමැති

ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා පෝෂණය සහතික කිරීම වෙනුවෙන් වූ "ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුව" පිහිටුවීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය...