ආපනශාලා

ආපනශාලා වැසීයාමේ අවදානමක්

බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් ඉහළ යෑමත් සමඟ පාරිභෝගිකයින් එම නිෂ්පාදන මිලදී නොගැනීමේ තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇතැයි වාර්තා වනවා. එම තත්ත්වය හේතුවෙන්...