ආපණශාලා

බත් පැකට්ටුවක සහ කොත්තු රොටියක මිල ගණන් ඉහළට?

බත් පැකට්ටුවක සහ කොත්තු රොටියක මිල ගණන් ඉදිරියේ දී ඉහළ දැමීමට සිදුවිය හැකි බවට ආපණශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත්...