ආනයනික සහල්

ආනයනික සහල්වල බැර ලෝහ නොමැති බව සාම්පල පරීක්ෂාවෙන් හෙළිවේ

මෙරටට ආනයනය කරන ලද සහල්වල බැරලෝහ අඩංගු නොවන බව සාම්පල් පරික්ෂාවේදී තහවුරු වී තිබෙනවා. ආනයනික සහල් තොගවලින් ලබාගත් සාම්පල 275...