ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කිරීම

නව ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කිරීම එළඹෙන බදාදා

ජනපති නියමයෙන් අද  සිට උතුර, නැගෙනහිර සහ වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් ඉවත් කර තිබෙනවා. නව ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කිරීම එළඹෙන බදාදා (17)...