ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා

විසි දෙක අද සිට දින දෙකක් විවාදයට

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද සිට දින දෙකක් විවාදයට ගැනෙනවා. ඒ සඳහා පෙරේදා රැස්වූ අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ...