ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

එළඹෙන 19 වැනි දින බ්‍රිතාන්‍ය රැජිනගේ අවමංගල්‍ය උත්සව‍ය වෙනුවෙන් සඳුදා දින රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණ ද,...