අලි සබ්‍රි

ඉන්දියා – ශ්‍රී ලංකා සබඳතා පළුදුවීමට ඉඩ දෙන්නේ නෑ – අලි සබ්‍රි

චීනය, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මිතුරෙකු බවත්, ඔවුන් සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනිමින් කටයුතු කරන බවත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ අලි සබ්රි...