අයිස්ලන්ත

අයිස්ලන්ත ජනපතිගෙන් සහතිකයක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ අයිස්ලන්තය අතර මිත්‍රත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අයිස්ලන්ත ජනාධිපති ගුඕනි යොහැන්සන් සඳහන් කර තිබෙනවා. රනිල්...