අධිවේගී මාර්ග

අධිවේගී මාර්ග භාවිතා කරන්නන් හට දැනුම් දීමක්

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනයේ දී පැයට කිලෝමීටර 60ක සීමාවේ තමාගෙන ගමන් කරන ලෙසට අධිවේගී මාර්ග රථ...