අධිවේගයේ

අධිවේගයේ ආදායම කෝටි තුන හමාරක්

අධිවේගී මාර්ගවල ඊයේ(15) දිනයේ දී ආදායම රුපියල් මිලියන 35ක් බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසනවා. ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ...