කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට හෙට පැය 14 ක ජල කප්පාදුවක්

ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට හෙට (15) දිනයේ පැය 14 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

උදෑසන අටේ සිට හෙට රාත්‍රී 10 දක්වා මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන්නේ කොළඹ 1 සිට 4 සහ හතේ සිට 15 දක්වා ප්‍රදේශවලටයි. මාළිගාකන්ද සහ එලිහවුස් ජල පරිශ්‍ර වෙත ජලය සපයනු ලබන පොම්පාගාරයේ විදුලි සැපයුම් පද්ධතියේ සිදුකරන නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම ජල සැපයුම අත්හිටුවීම සිදුකරන බව ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *