තවත් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ 300ක ආනයන සීමා ඉවතට

අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ

තවත් අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 300ක ආනයන සීමාවන් ඉක්මනින් ඉවත් කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *