මහනුවර පෞද්ගලික බස් රථවලට GPS තාක්ෂණය

මහනුවර හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල ධාවනය වන පෞද්ගලික බස් රථ GPS තාක්ෂණය ඔස්සේ නිරීක්ෂණැය කිරීමට මහනුවර නගර සංවර්ධනය කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.

දුර ගමන් සේවා නොවන බොහෝ බස් රථ සිය ගමන් වාර ආරම්භ කොට නගර සීමාව පසු වන තෙක්ම මන්දගාමීව ධාවනය වන බවට මහනුවර නගර සභා සංවර්ධන කමිටුවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ නිසා GPS උපාංග භාවිත කරමින් බස් රථ විධිමත්ව නිරීක්ෂණය කරමින් මාර්ගයේ සිදුවන තදබදය පාලනය කිරීම මෙම වැඩපිළිවෙළේ අරමුණයි.

මධ්‍යම පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධ්කාරිය මහනුව මූල්ස්ථාන පොලිසිය හා එක්ව අදාළ පෞද්ගලික බස් රථ නිරීක්ෂණය කර තදබදය පාලනය කිරීමට එකඟ වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *