අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවලට දින නියම වේ

ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ

2022 (2023) අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා ලිඛිත විභාගයට පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන්ට අදාළ සෞන්දර්යය හා තාක්ෂණවේදය විෂයයන්හි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ජුනි 27 සිට ජූලි 31 දක්වා දිවයින පුරා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

නැටුම් (දේශීය) , නැටුම් (භරත), සංගීතය (පෙරදිග) – 2023 ජුනි 27 සිට ජූලි 06 දින දක්වාත්, ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – 2023 ජූලි 12 දින හා ජූලි 21 දින දක්වාත් ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය – 2023 ජූලි 29 දින සිට ජූලි 31 දින දක්වාත් පැවැත්වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *